ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЯХТ КЛУБ “ПОРТ БУРГАС”

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЯХТ КЛУБ “ПОРТ БУРГАС”

Управителният съвет на ЯХТ КЛУБ “ПОРТ БУРГАС” на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21.2. и чл. 21.4.(б) от Устава на ЯХТ КЛУБ “ПОРТ БУРГАС” свиква редовно Общо събрание на ЯХТ КЛУБ “ПОРТ БУРГАС”, което ще се проведе на 01.10.2020 г. в 17:00 ч. в гр. Бургас, Пристанище Бургас в сградата на ЯХТ КЛУБ “ПОРТ БУРГАС”, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет на сдружението.
  2. Отчет на Контролния съвет на сдружението.
  3. Приемане на доклада по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
  4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността им.
  5. Приемане на нов Устав на сдружението.
  6. Освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет.
  7. Избор на Управителен съвет.
  8. Избор на Контролен съвет.
  9. Приемане на бюджет за 2020 г.
  10. Разни

Регистрацията на членовете за събранието ще започне в 16:00 ч. в деня на събранието. Членовете следва да носят лична карта.

При липса на кворум на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на ЯХТ КЛУБ “ПОРТ БУРГАС” събранието ще се проведе същия ден от 18:00 ч.  при същия дневен ред.

 

Управителен съвет на

ЯХТ КЛУБ ”ПОРТ БУРГАС”

31.08.2020 18:23